W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

1. Domek wynajmowany jest na doby zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia zadatku na konto podane w Potwierdzeniu rezerwacji, które następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% wartości pobytu. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że strony ustalą inaczej. Pozostałe 50% wartości pobytu należy opłacić po przyjeździe. W przypadku dokonywania rezerwacji w okresie poniżej 7 dni przed przyjazdem, wymagana jest pełna opłata za pobyt, płatna w dniu rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu całość dokonanej wpłaty nie podlega zwrotowi.
3. Pobyt w domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
4. Wpłacony zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji pobytu z winy zarządcy domku.
Podane na stronie odsapnij.pl ceny za domek/dzień obejmują: zakwaterowanie i nocleg w ilości wskazanej w rezerwacji, zużycie wody i prądu, końcowe sprzątanie, korzystanie z pościeli (1 x komplet na pobyt), całej infrastruktury znajdującej się przy posesji.
5. Świadczenia dodatkowe zadysponowane przez klienta na miejscu pobytu (np. codzienne sprzątanie, wymiana pościeli, rowery, drewno opałowe, itp.) są - pod warunkiem ich dostępności - płatne dodatkowo.
6. Odsapnij.pl informuje klienta o wszelkich ewentualnych zmianach warunków skutecznie dokonanej rezerwacji pisemnie (e- mailem). W wypadku, gdy zmiana dotyczy istotnego punktu umowy, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od otrzymania informacji - dotychczas wpłacona przez Klienta kwota zostanie wówczas zwrócona Klientowi w całości.
7. Zameldowanie do godziny 22.00 jest bezpłatne. Po godzinie 22.00 może obowiązywać dodatkowa opłata 50 zł.
8. Możliwość opuszczenia domku po godzinie 11.00 należy uzgodnić z zarządcą domku. Przedłużenie pobytu wbrew decyzji zarządcy skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości ceny kolejnej doby pobytu.
9. W domku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
10. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca domku ma prawo go wymówić w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
11. Dbając o kameralność obiektu i komfort gości, obowiązuje całkowity zakaz przyjazdu (odwiedzin) większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja bez zgody zarządcy domku. W przypadku zwiększenia ilości osób, po dokonaniu już wcześniejszej rezerwacji, obowiązuje dopłata 100zł / os. / dobę. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca domku.
12. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy domku w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł .
14. Obsługa domku ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu bez wcześniejszego uzgodnienia.
15. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu domku na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z domku, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
17. Najemca nie może użyczać lub oddawać domku w podnajem innym osobom.
18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie.
19. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w sieci wodociągowej i brakiem dostępu prądu, spowodowany problemami w sieci dystrybucyjnej lub czynnikami atmosferycznymi.
21. Przy każdorazowym opuszczeniu domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty domek, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
22. W domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu (lub innych używek). Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych będą traktowane jako rażące naruszenie regulaminu i obciążają w całości Najemcę.
23. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu poza miejscem do tego wyznaczonym.
24. Odpalanie fajerwerków na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł.
25. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 300 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody.
26. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
27. W dniu wyjazdu obsługa domku sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej. Sądem właściwym jest Sąd przy siedzibie wynajmującego.
28. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Rażące naruszenie porządku, skutkuje dodatkową opłatą za gruntowne sprzątanie domku w wysokości 300 zł.
29. Goście domku w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
30. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy domku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
31. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres.